Strona wykorzystuje pliki ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności oraz w obowiązku informacyjnym.

pl / en

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Eco Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005865; NIP 631-000-88-49, Regon 271776673. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: w celu realizacji umowy, w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności, oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej, a po zakończeniu trwania umowy przez okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z jej tytułu oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody.

 

1. Posiadają Państwo prawo  dostępu do treści swoich danych oraz  prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Przysługuje  Państwu   również  prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www Urzędu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

5. Dane mogą być przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem, wymienionym na stronie internetowej Administratora.

 

Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne